دسته: کهکشان ها

مسافت های کیهانی

مسافت های کیهانی

مسافت های کیهانی چیزی نیست که ما بتوانیم به سادگی آن ها را درک کنیم و همچنین با مسافت های زمینی به یچوجه قابل قیاس نیست