برچسب: آسیب مغزی

دلیریوم (روان آشفتگی)

دلیریوم نشانگان شایعی است این نوعی حالت سردرگمی حاد است که بین بیداری عادی و بهت یا اغماء نوسان دارد. دلیریوم شروع ناگهانی دارد و حالت افت و خیز کاهش آگاهی را شامل می شود.