برچسب: آشور بانیپال

کتیبه باستانی

یک مجموعه کتیبه های سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری «آشور بانیپال» بوده و به زبان «آکادین» نوشته شده،در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده

الواح آشوری

الواح آشوری و افسانه سرنشینان عقاب طلایی که از آسمان، گلوله خمیر و نهر آب دیدند

یک مجموعه کتیبه سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری « آشور بانیپال » بوده و به زبان « آکادین » نوشته شده ، در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده که ممکن است...