برچسب: آشور بانیپال

کتیبه باستانی

یک مجموعه کتیبه های سفالی متعلق به کتابخانه پادشاه آشوری «آشور بانیپال» بوده و به زبان «آکادین» نوشته شده،در این کتیبه ها اطلاعات عجیبی نوشته شده