برچسب: آفازی

آفازی یا زبان پرشی

زبان پرشی از دست دادن تمام یا بخشی از توانایی درک معنای کلام به صورت کلامی یا   نوشته ی است و ارتباطی به