برچسب: آلودگی صوتی

آلودگی صوتی و تأخیر حاملگی

 زندگی در نزدیکی بزرگراه های پر ترافیک و دارای آلودگی صوتی شدید روی زوج هایی که تصمیم دارند دارای فرزند شوند، اثر ناخوشایندی دارد