برچسب: اجتناب از احساسات

زوج

چرا احساس می کنم باید دیگران را کنترل کنم؟

«اگر چه مسیرها را خوب نمی شناسم اما دلم می خواهد به دیگران بگویم از کدام مسیر باید بروند. برای من مهم است که دیگران با طرز فکرم آشنا شوند و نقطه نظراتم را بپذیرند.

درمان حسادت

کنار آمدن با انکار و اجتناب از احساسات

هوشیاری نسبت به احساسات، شما را قادر می سازد انتخاب بهتری داشته باشید. بررسی چالش های عاطفی حل نشده و واکنش هوشیارانه نسبت به آنها به سود شما می باشد.