برچسب: اختلال های مجرای ادرار

خواب و خوراک و میل جنسی

بی اختیاری ادرار کارکردی

اصطلاح بی اختیاری ادرار به تخلیه غیر ارادی ادرار، معمولا هنگام شب بعد از سنی که انتظار خویشتن داری می رود اشاره دارد.