برچسب: اخلاق عاشقی

اخلاق عاشقی

اخلاق عاشقی چیست؟

عشق یک مشترک لفظی است که معناهای متفاتی دارد. نه فقط عشق در فارسی، که حب در عربی، Love در انگلیسی