برچسب: ادراک و آگاهی

فعال کردن چشم سوم

به منظور فعال کردن چشم سوم باید فرکانسهای فرد را افزایش داد و اورا به ادراک و آگاهی بالاتر برد