برچسب: ارضاي جنسي

بیان خواسته های جنسی زن

بسیاری از زنان از بیم آن که خودخواه به نظر آیند از بیان امیال جنسی خویش خودداری می ورزند. اگر رابطه جنسی زن فقط برای رفع نیاز همسرش باشد ارزش خویش را نادیده گرفته و بر این باور صحه گذارده است