برچسب: استاندارد

استاندارد PMBOK چیست؟

به صرفته تر بودن برون سپاری پروژه ها باعث شده تا شرکت ها به این شکل اموراتشان را انجام دهند. میتوان اینگونه عنوان کرد که سرعت بالای تغییرات فن آوری، کمبود تجهیزات و نبود متخصص کافی، باعث شده تا برون سپاری رایج تر شود.

تست روانشناسی شخصیت

به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسى است که این روزها در اروپا بین