برچسب: انیشتن

نیکولا تسلا

فضایی ها و نوابغ – ایده های بزرگ از کجا امد

“پوچینی” گفته که اُپرای بزرگ “مادام باترفلای” از طرف موجودی فرای این جهان هستی بوده و او فقط آن را نوشته اما این اُپرا مستقیماً از یک منبع اسمانی نازل شده.

ذهن فرازمینی – برسی مغز البرت انیشتین

بخشی از آهیانه ممکنه که با این گونه افکار انتزاعی درگیر بوده باشه بنابراین، این واقعیت که ما با نوعی آناتومی غیر عادی در آهیانه مغز “آینشتاین” روبرو هستیم.