برچسب: برونگرا

درونگرایی و برونگرایی

مزیت های سلامتی درون‌گرا بودن

درون‌گرا بودن به احتمال زیاد به این دلیل که آنها در فعالیت‌های جمعی که محل مجموعه متنوعی از میکروب‌هایی محسوب می‌شوند که نهایتا موجب ارتقای قدرت سیستم ایمنی می‌شوند