پ پ

برچسب: بیگانگان باستانی

یوسف مصر

چگونه یوسف مصر را از قحطی و خشکسالی نجات داد ؟بخش اول

زکریا سیچین این ماجرای پیچیده ای است که ظاهراً شامل موارد بی ربطی می شود ؛ یک قصه کتاب مقدسی ، یک معضل ۳۸۰۰ ساله ،رویای معما گونه یک فرعون ، سیاست های قدرت...