برچسب: بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار

درمان پزشکی بی اختیاری ادرار

درمان پزشکی بی اختیاری ادرار معمولا بر استفاده از داروهایی مانند ایمی پرامین تمرکز دارد. مکانیزم زیر بنای تاثیر این دارو معلوم نیست اما ممکن است مراحل عمیق خواب را به خواب سبک کاهش دهد

خواب و خوراک و میل جنسی

بی اختیاری ادرار کارکردی

اصطلاح بی اختیاری ادرار به تخلیه غیر ارادی ادرار، معمولا هنگام شب بعد از سنی که انتظار خویشتن داری می رود اشاره دارد.