برچسب: تجاوز

تجاوز جنسی و پس‌لرزه‌های روانی

علت پنهان کردن تعرضات و تجاوز جنسی به زنان

موضوع تجاوز به زنان و دختران بارها مفتوح شده و باز با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده می شود. اما در عصر تکنولوژی و دنیای مدرنیته همچنان وحشی گری و خشونت بر سرزمین ها حکمفرماست

اشتباهات آداب معاشرت

آداب معاشرت فقط مختص رفتار شما سر میز غذا نیست، آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کلی شما در روابط اجتماعی