برچسب: تولد زودرس

کاهش هوش جنین های عجول

همانظور که کودکان زودرس یا نارس در بدو تولد با نواقصی در دستگاه ها و اندام های مختلف بدن روبرو هستند، از لحاظ مغزی نیز دچار آسیب می شوند که این آسیب ها در آینده بر یادگیری و خواندن و نوشتن آنها تاثیر می گذارد.