برچسب: تکامل

ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ : زنبور ها!

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺣﺸﺮﻩ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

انفجار کامبرین

حل ابهامات ِ”انفجار کامبرین” و “فرگشت” موجودات!

یکی از رازهای پیچیده تکامل این سوال است که در ابتدای دوره کامبرین دقیقا چه اتفاقی افتاد. کامبرین یکی از دوره های زمین شناسی است که حدود ۵۴۱ میلیون سال پیش آغاز شده و ۵۶ میلیون سال ادامه داشته است.