برچسب: تکامل

چرا انسان طی تکامل به موهای فرفری رسید؟

 انسان‌ها نسبت به دیگر پستانداران نخستین عجیب و غریب هستند. در واقع ما تنها گونه‌ای هستیم که کُرک سراسری بر روی بدن خود نداریم، ولی در برخی از جاهای بدن مانند روی سر دارای دسته‌ای مو هستیم.

متافیزیک

۱۳ اشعه و قلمرو – اتحاد نور

منبع در جهان دخالت می‌کند تا آن را اصلاح و درمان کند، و مجددا به خودش متصل سازد، و در این کار از اراده الهی خودش بهره می‌گیرد، اما قدرتش توسط این ناهنجاری محدود شده است.

طراحی هوشمند، آفرینش‌گرایی یا تکامل؛ کدام‌یک پیدایش انسان را توضیح می‌دهند؟

زمانی‌که چارلز داروین، ۱۵۸ سال پیش نظریه‌ی تکامل از راه انتخاب طبیعی را ارائه داد، دانشمندان آن زمان، به‌شدت با او مخالفت کردند.

ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ : زنبور ها!

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺣﺸﺮﻩ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .