برچسب: جهان هاي موازي

جهان های موازی

جهان های موازی

بنابر نظریات علمی تخیلی تا علمی محض نظریه ای وجود دارد که می گوید در کنار دنیایی که ما در ان زندگی می کنیم

نظریه جهان های موازی

نظریه جهان های موازی یکی از نظریاتی است که دانشمندان بشدت به ان علاقمند شده اند و معتقدند جهان های دیگری می بایست