برچسب: جوانه

با پروتئین گیاهی کمتر احساس گرسنگی خواهید کرد

چطور جوانه های مختلف را سبز کنیم؟

با توجه به توصیه های زیاد مبنی بر مصرف جوانه ها و گذاشتن در سبد خوراک خانواده، راه سبز کردن و تهیه راحت و ساده جوانه ها درگیری ذهنی برای خیلی از ماها فراهم کرده است.

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

در شرایط نیمه گرمسیری القای جوانه ها به گلدهی از طریق دماهای پایین (سرما) انجام می شود که البته دمای آستانه برای ایجاد این تأثیر القایی