برچسب: جیمی کارتر

جیمی کارتر و یوفوها

گفته می شود جیمی کارتر قبل از تصدی مقام خود یک بشقاب پرنده را مشاهده کرده بود

مشاهدات بشقاب پرنده ها یکی از مواردی است که دیدگاه های بسیار متفاوتی بر روی آنها وجود دارد. برخی از مردم قاطعانه به وجود بشقاب پرنده ها اعتقاد دارند ، برخی فکر می کنند که