برچسب: خصوصیات شخصیتی

یک زن قوی باشید البته از راه درستش !

اگر این نشانه‌ها را دارید بسیار شخصیت قوی دارید

افراد با شخصیت قوی اغلب دیگران را دچار سوء تفاهم می‌کنند. آن‌ها خشن یا حتی ترسناک ظاهر می‌شوند. اما در پشت آن نمای بیرونی سخت، معمولاً یک اشتیاق عمیق و یک دید روشن دارند.

شخصیت شناسی

شناخت افراد از روی شخصیت ظاهری

آیا ما به طور کلی در قضاوت شخصیت افراد ماهر هستیم؟ آیا می‌توانیم تنها با نگاه کردن (یا گوش دادن) بگوییم که این فرد، فردی بااعتماد به نفس، اجتماعی، خجالتی، مسئولیت پذیر، آرام، یا هر صفت دیگر است؟