برچسب: رستاخیز مردگان

باستانی

چرا در مصر مقبره های عظیم برای زندگی پس مرگ ساخته شده است؟

‫به مکانی که اولین مقبره های عظیم ‫برای زندگی پس از مرگ ‫هنوزم پابرجا هستند. ‫الان راجب سقاره حرف میزنیم (محوطه ای بزرگ و باستانی برای به خاک سپاری مردگان در مصر باستان) ‫اون هرم پلکانی