برچسب: زمان حال

سفر در زمان

به زمان حال بپردازید

آیا ایده ای دارید که با این کلمات کجا می روم؟ آیا ایمان ما به زمان حال آنقدر قوی است که اکنون متوقف شود؟ توقف با هر چیزی که احساس می کنیم و احساس نمی کنیم؟ برای متوقف

بهانه‌های ورزش نکردن

زندگی در لحظه حال

باید به وضوح دریابیم که هر لحظه ای فقط همین زمان حال است. اگر مواظب این لحظه باشیم مواظب سراسر آینده خود نیز بوده ایم و آنرا تنظیم کرده ایم. زندگی در زمان حال باعث شور و شعف

اشکال «در لحظه زیستن» چیست؟

شعار «در لحظه زندگی کن!» در نگاه نخست امیدبخش می‌آید، اما به سرعت ابهام‌آمیز می‌شود