برچسب: زنان

مردان عاشق زنان قوی هستند تا اینکه پسران زخمی را از آنها بیرون بکشند

بیشتر مردان زنان قوی را جذب می کنند. شخصی جرات می کند از دور به او نگاه کند و تصور می کند که در رختخواب چگونه است ، اما همه به نوعی هیجان زده می شوند. یک زن قوی اجازه

خشونت علیه زنان

نوع ناتوانی جنسی یا سرد مزاجی در زنان

هیچ کدام از اختلالات جنسی به اندازه ی بی میلی جنسی در زنان، رایج نیست و این گونه زنان از لذت و تمتع و میلی که هنگام آمیزش بنا به حکم طبیعی در هر فردی است محروم هستند.

جوش در نوک سینه

وجود جوش در نوک سینه مسئله بسیار رایجی است. توجه کردن به جوش های این ناحیه از سینه می تواند