برچسب: زندگی خوب

چطور آدم خوبی باشیم؟

انسان خوب بودن به معنای چیزی بیش از انجام دادن کارها برای دیگران است. قبل از اینکه بتوانید انرژی مثبت به جهان هستی بدهید، باید خودتان را بپذیرید و دوست داشته باشید.

با این نکات خانواده تان را به سوی موفقیت سوق دهید

پیش نیازهای زندگی پر نشاط

دوره نوجوانی زمانی است که هر فردی با انرژی، با حساسیت در برابر بازتاب های محیط و مسئولیت پذیری به دنبال کسب هویت است. اکثر نوجوانان در کنار خانواده زندگی می کنند. اکثر نوجوانان با توجه به