برچسب: سرگرمی

تاریخچه سیرک

بشر همواره در فکر یافتن سرگرمی بوده است.در آغاز تمدن بشری دلقک ها،آکروبات ها و رام کننده های حیوانات وجود داشته اند