برچسب: سم

زنبور عسل

از سم بیشتر بدانیم

در زمینه سم با سه لغت روبرو هستیم Venom, Toxin Poison که ما در فارسی برای هر یک لغت جداگانه ای نداریم و هر سه را سم می نامیم،