برچسب: شاهان آنوناکی

آنونا - موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنوناکی – موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنونا ، به عنوان آنوناکی شناخته می شود ، شخصیت های اصلی در داستان بازدیدکنندگان باستانی از فضا هستند که بر روی سیاره ما فرود آمدند ، بشریت را ایجاد کردند ، به آن تمدن دادند

آنوناکی

شجره نامه خدایان آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

آنوناکی

آنونا – موجودات ستاره ای در متون سومری

آنونا ، که به آنوناکی نیز مشهور است ، شخصیتهای اصلی در روایت بازدید کنندگان کیهانی باستان هستند که در سیاره ما به زمین نشستند ، بشریت آفریدند ، به آن تمدن بخشیدند و در افسانه های بسیاری از ملل اثری به جای گذاشتند.