برچسب: عادت گفتاری

زبان بدن در مصاحبه‌ شغلی

به هیچ چیز عادت نکنید

وارد یک اتاق می شوید و یک بوی زننده به مشام شما می خورد؛ ابتدا جلوی بینی خود را می گیرید و اندکی به دنبال منبع بو می گردید؛ اما هرچه می گردید آن را پیدا نمی کنید.