برچسب: عالم آخرت

جاودانگی

راز جاودانگی!

تولد و مرگ هر دو حالت انتقالی است که آگاهی را از یک واقعیت به دیگری منتقل می کند. مهم است که بدانیم آگاهی در جای بخصوصی وجود ندارد که با مرگ ازبین برود.

مرگ در نگاه مکاتب

مرگ در نگاه مکاتب

آدمیان در حادثه مرگ از یکدیگر جدا می شوند .بیشتر حوادثی که در جهان بر ما می گذرد مشارکت پذیرند .ما در سرور وماتم ،