پ پ

برچسب: فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

پیشگویی دوره ای با فال ورق

این فال نشان دهنده ۱۷ اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً ۱ ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از