برچسب: فرگشت یا تکامل

نیرنگ تکامل

دانلود کتاب نیرنگ تکامل

هارون یحیی نظریه تکامل را نظریه ای توطئه آمیز از جانب “فراماسونر”ها می داند. در سال ۱۹۸۶ در کتاب “یهودیت و فراماسونری” نوشت