برچسب: فعالیت بیگانگان

چیزهای عجیبی که در قطب شمال ماه اتفاق می افتند

سایه های مرموز که تابش نور خورشید را ندیده اند … خطوط عجیب و غریب که هیچ توضیحی ندارند و ساختارهای مستطیلی شکلی که به گفته یوفولوژیست ها شواهد نهایی فعالیت بیگانگان در ماه است.