برچسب: قاطعیت در روابط

چگونه کاریزماتیک باشیم

چگونه قاطع باشیم؟

قاطع بودن درست در وسط مطیع بودن و سلطه‌جو بودن قرار می‌گیرد. اگر مطیع باشید، هرگز نمی‌توانید نیازهای خود را به زبان بیاورید. اگر سلطه‌جو باشید، مانند یک قلدر بزرگ به نظر می‌رسید.

قاطعیت در روابط

از رو در رو شدن نترس!

چند سال پیش شغل خوبی پیدا کردم و گمان می‌کردم در کارم موفق خواهم شد. اما واقعیت این است که کار مهمی