برچسب: محصولات پوشیدنی

از این پس با انکشتان تماس بگیرید !

Sgnl، اولین تکنولوژی BCU در جهان با نام  (Unit Conduction Unit) که امکان گوش دادن به تماسهای تلفنی را از طریق نوک یکی از