برچسب: مخملک

مخملک

مخملک عفونتی مسری است که بر اثر یک باکتری از نوع استرپتوکوک A تولید می شود. مخملک در مرحله اول بیشتر به صورت گلودرد (آنژین توسط استرپتوکوک) و بعد به صورت بثورات