برچسب: مسافران زمان

سفر در زمان

پرش زمانی (آشفتگیهای فضا – زمان)

پرش زمانی یا آشفتگی فضا زمان به پدیده ای اطلاق میشود که در آن صفحات زمان(گذشته یا حال یا آینده ) در لحظه ای به هم میرسند و درنتیجه منجر به پدید آمدن اتفاقاتی باور نکردنی میشوند .