برچسب: مستطیل

محاسبه مساحت متوازی الاضلاع

فرمول محیط و مساحت متوازی الاضلاع

متوازی الاضلاع “Parallelogram” در اصل نوعی مستطیل است که در طی تغییر شکل، از شکل اصلی خود تغییر یافته است که نحوه محاسبه محیط و مساحت متوازی الاضلاع نسبت به مستطیل متفاوت می باشد.

محاسبه حجم مکعب مستطیل

مکعب مستطیل، شکلی است که دارای ۶ وجه است. اما وجه‌های این جسم اندازه‌های متفاوتی دارند. در حقیقت یک مکعب مستطیل