برچسب: منابع انسانی

درس هایی مهم درباره مذاکره

توسعه مسئولیت اجتماعی همراه با نقش شرکت ها

هر اندازه از کره زمین و توانمندی‌های طبیعیان بیش تر استفاده می‌شود، فرصت برای نسل آینده جهت استفاده از منابع خدادادی کم تر می‌شود. بنابراین، دنیا در چند دهه اخیر، به فکر مفهوم توسعه