برچسب: نژاد فرازمینی

بیگانگان: دوست

نژاد بیگانگان

از نظر ژنتیکی شبیه انسان زمینی هستند. قد بین ۱۵۰ تا ۱۶۵ سانتی متر پوست روشن و موهای روشن دارند.برخی از آنها توسط فضاییهای نوع گری Grey ربوده شده و به عنوان نمونه آزمایش یا خدمتکار استفاده می شوند.

موجودات فرازمینی

انواع نژادهای بیگانگان(قسمت اول)

برخی از انسانها باور دارند که این نژاد نخستین انسان های رو زمین اند در حقیقت اولین دورگه از فرزندان آنوناکی . در همه فرهنگ های کهن و متون باستانی در تمامی قاره ها اعتقاد به وجود آدم و حوا وجود دارد و