برچسب: هیجان

نقش هوش هیجانی در پیشرفت افراد

تسلط بر هیجانات: درمان متمرکز بر هیجان به عنوان کلید سلامت روان

عواطف نقش حیاتی در زندگی ما دارند و بر افکار، رفتارها و بهزیستی کلی ما تأثیر می گذارند. این مقاله به اصول، تکنیک ها و مزایای درمان متمرکز بر هیجان می پردازد و تأثیر آن را در رسیدگی به مشکلات عاطفی روشن می کند.