برچسب: کتاب سرنوشت

“کتاب سرنوشت”

ترجمه “کتاب سرنوشت ” این نام در تاریخ برای این کتاب فلزی کشف شده ثبت نشده.اما پس از انتشار مسائل مربوط به این شی در اینترنت طرفدارانش این نام را بر او نهادند و این نام بسیار فراگیر شد آنها عقیده دارند این کتاب سرنوشت دنیای زمینی را نشان میدهد.