برچسب: کینه

فرشتگان

راهنمایی روزانه فرشتگان

هر حرف بی مهر و محبتی که به شما می گویند و یا رفتار غیر منصفانه ای که با شما دارند, تنها بازتابی از خودشان است, رفتار آنها درمورد خود واقعی شما نیست.

زندگی

هنر بخشش

از هم اکنون هر گاه به شخصی فکر کردید که هنوز باعث ناراحتی شما می شود, با بهره گیری از خرد نامحدود, دلیلی برای بخشیدن و رها کردن او پیدا کنید.