برچسب: یاجوج و ماجوج

فضا

ذوالقرنین و سد یاجوج و ماجوج

حضرت ذوالقرنین آخرین پادشاه سلسله کیانیان سرزمین ایران و فرزند داراب شاه بود. داراب شاه(فرزند بهمن فرزند اسفندیار بن گشتاسب) را دو پسر بود. حضرت دارا و دیگری دارنوش(داراب دوم). حضرت دارا بن داراب ملقب به حضرت ذوالقرنین علیه السلام  مادرش ناهید دختر پادشاه روم است و دارنوش مادرش طمروسیه دختر یکی از شاهان فرازمینی بود.