برچسب: ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻔﮑﺮ

تفکر نقادانه

تاثیر افکار و اندیشه بر جسم

زمانی علم وجود رابطه میان ذهن و بدن را از اساس مردود می‌دانست و بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران از مباحث مرتبط با این موضوع با عنوان ”شبه علم“ یاد می‌کردند.

گریز یا سازگاری، مسئله این است.*

ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻬﻢ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،