برچسب: فرازمینی ها

نبرد ۲ جنگنده روسیه با یک بشقاب پرنده عظیم در دریای خزر

تا همین چند وقت پیش بیشترین خبرها درمورد یوفو ها ایالات متحده و بریتانیا می امد . اطلاعات یوفو شناسها و بقیه ی دستگاههای مرتبط همیشه مخفی نگه داشته میشد.ارتش

تاریخ پیدایش انسان،چند هزار سال یا چند صد هزار سال

زیست شناسان و باستان شناسان مقداری کشفیات بحث انگیزی روی

دستشان باقی مانده که هنوز تعریف و تعبیر معقول و قابل پذیرشی برای آنها

نیافته اند.