برچسب: فرازمینی ها

آیا فرازمینی ها شبیه به موجودات زنده روی زمین هستند؟

در نهایت یکی از دانشمندان حاضر در کنفرانس راهکار نهایی را رونمایی کرد و با نشان دادن یک عکس از فرازمینی ها قصد داشت نشان دهد که حیات فرازمینی ها هم باید از یک سری قوانین مربوط به حیات پیروی کند.