رنگ شناسی: نام و کد رنگ ها

رنگ شناسی: نام و کد رنگها  / دنیای پیرامون ما از دو عنصر فرم (شکل) و رنگ تشکیل شده است. تاثیر رنگها در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است . رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

 

رنگ شناسی، نام و کد رنگها

ویژگی رنگ ها :

قرمز:

سمبول گرایش های زمینی و دنیوی – عشق – خون – شهادت – پایداری – خشم – غرور – خودخواهی – خطر – جنگجویی – شورش و همرنگ سیاره مریخ ( سیاره سرخ ) است.

آبی :

نماد عرفان و روشنفکری – روح – درون – شکیبایی – فضای بیکران – فروتنی – تحمل و معنویت است .

زرد :

مظهر علم و خرد – اندیشه – آخرت – فهم و دانایی – نور و روشنی –
هوشیاری و کوشیاری – کار و حرکت –
پادشاهی و سلطنت – خورشید- مهربانی – و مهمان نوازی است .

نارنجی :

نماد جوانی وشادابی – گرما – فعالیت – بلوغ – غرور – نشاط و خود نمایی است .

سفید :

مظهر برف – روز – روشنی – تابناکی – پاکی – بهداشت – صبر – صداقت – معنویت – پرهیز کاری – حرکت – تقوا است.

سبز:

امنیت – امیدواری – رشد – جوانه زدن – تجدید حیات طبیعت – تولد و زندگی – رستاخیز – آرامش – بهار وخوش قلبی است.

بنفش :

برابر تعادل – رنگ ابهام – مرموز – ولرم – خیال انگیز – تنهایی – ترس زیاد و اسرار آمیز است .

سیاه:

نماد جهل – فنا – نا آشنایی – ابهام – تاریکی – نیستی – مرگ – سکون – نادانی – ظلمت – پیچیدگی و محبوس بودن است .

نام رنگ

رنگ

کد رنگ

AliceBlue #f0f8ff
AntiqueWhite #faebd7
AntiqueWhite1 #ffefdb
AntiqueWhite2 #eedfcc
AntiqueWhite3 #cdc0b0
AntiqueWhite4 #۸b8378
aquamarine1 #۷fffd4
aquamarine2 #۷۶eec6
aquamarine4 #۴۵۸b74
azure1 #f0ffff
azure2 #e0eeee
azure3 #c1cdcd
azure4 #۸۳۸b8b
beige #f5f5dc
bisque1 #ffe4c4
bisque2 #eed5b7
bisque3 #cdb79e
bisque4 #۸b7d6b
black #۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond #ffebcd
blue1 #۰۰۰۰ff
blue2 #۰۰۰۰ee
blue4 #۰۰۰۰۸b
BlueViolet #۸a2be2
brown #a52a2a
brown1 #ff4040
brown2 #ee3b3b
brown3 #cd3333
brown4 #۸b2323
burlywood #deb887
burlywood1 #ffd39b
burlywood2 #eec591
burlywood3 #cdaa7d
burlywood4 #۸b7355
CadetBlue #۵f9ea0
CadetBlue1 #۹۸f5ff
CadetBlue2 #۸ee5ee
CadetBlue3 #۷ac5cd
CadetBlue4 #۵۳۸۶۸b
chartreuse1 #۷fff00
chartreuse2 #۷۶ee00
chartreuse3 #۶۶cd00
chartreuse4 #۴۵۸b00
chocolate #d2691e
chocolate1 #ff7f24
chocolate2 #ee7621
chocolate3 #cd661d
coral #ff7f50
coral1 #ff7256
coral2 #ee6a50
coral3 #cd5b45
coral4 #۸b3e2f
CornflowerBlue #۶۴۹۵ed
cornsilk1 #fff8dc
cornsilk2 #eee8cd
cornsilk3 #cdc8b1
cornsilk4 #۸b8878
cyan1 #۰۰ffff
cyan2 #۰۰eeee
cyan3 #۰۰cdcd
cyan4 #۰۰۸b8b
DarkGoldenrod #b8860b
DarkGoldenrod1 #ffb90f
DarkGoldenrod2 #eead0e
DarkGoldenrod3 #cd950c
DarkGoldenrod4 #۸b6508
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki #bdb76b
DarkOliveGreen #۵۵۶b2f
DarkOliveGreen1 #caff70
DarkOliveGreen2 #bcee68
DarkOliveGreen3 #a2cd5a
DarkOliveGreen4 #۶e8b3d
DarkOrange #ff8c00
DarkOrange1 #ff7f00
DarkOrange2 #ee7600
DarkOrange3 #cd6600
DarkOrange4 #۸b4500
DarkOrchid #۹۹۳۲cc
DarkOrchid1 #bf3eff
DarkOrchid2 #b23aee
DarkOrchid3 #۹a32cd
DarkOrchid4 #۶۸۲۲۸b
DarkSalmon #e9967a
DarkSeaGreen #۸fbc8f
DarkSeaGreen1 #c1ffc1
DarkSeaGreen2 #b4eeb4
DarkSeaGreen3 #۹bcd9b
DarkSeaGreen4 #۶۹۸b69
DarkSlateBlue #۴۸۳d8b
DarkSlateGray #۲f4f4f
DarkSlateGray1 #۹۷ffff
DarkSlateGray2 #۸deeee
DarkSlateGray3 #۷۹cdcd
DarkSlateGray4 #۵۲۸b8b
DarkTurquoise #۰۰ced1
DarkViolet #۹۴۰۰d3
DeepPink1 #ff1493
DeepPink2 #ee1289
DeepPink3 #cd1076
DeepPink4 #۸b0a50
DeepSkyBlue1 #۰۰bfff
DeepSkyBlue2 #۰۰b2ee
DeepSkyBlue3 #۰۰۹acd
DeepSkyBlue4 #۰۰۶۸۸b
DimGray #۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue1 #۱e90ff
DodgerBlue2 #۱c86ee
DodgerBlue3 #۱۸۷۴cd
DodgerBlue4 #۱۰۴e8b
firebrick #b22222
firebrick1 #ff3030
firebrick2 #ee2c2c
firebrick3 #cd2626
firebrick4 #۸b1a1a
FloralWhite #fffaf0
ForestGreen #۲۲۸b22
gainsboro #dcdcdc
GhostWhite #f8f8ff
gold1 #ffd700
gold2 #eec900
gold3 #cdad00
gold4 #۸b7500
goldenrod #daa520
goldenrod1 #ffc125
goldenrod2 #eeb422
goldenrod3 #cd9b1d
goldenrod4 #۸b6914
gray #bebebe
gray1 #۰۳۰۳۰۳
gray10 #۱a1a1a
gray11 #۱c1c1c
gray12 #۱f1f1f
gray13 #۲۱۲۱۲۱
gray14 #۲۴۲۴۲۴
gray15 #۲۶۲۶۲۶
gray16 #۲۹۲۹۲۹
gray17 #۲b2b2b
gray18 #۲e2e2e
gray19 #۳۰۳۰۳۰
gray2 #۰۵۰۵۰۵
gray20 #۳۳۳۳۳۳
gray21 #۳۶۳۶۳۶
gray22 #۳۸۳۸۳۸
gray23 #۳b3b3b
gray24 #۳d3d3d
gray25 #۴۰۴۰۴۰
gray26 #۴۲۴۲۴۲
gray27 #۴۵۴۵۴۵
gray28 #۴۷۴۷۴۷
gray29 #۴a4a4a
gray3 #۰۸۰۸۰۸
gray30 #۴d4d4d
gray31 #۴f4f4f
gray32 #۵۲۵۲۵۲
gray33 #۵۴۵۴۵۴
gray34 #۵۷۵۷۵۷
gray35 #۵۹۵۹۵۹
gray36 #۵c5c5c
gray37 #۵e5e5e
gray38 #۶۱۶۱۶۱
gray39 #۶۳۶۳۶۳
gray4 #۰a0a0a
gray40 #۶۶۶۶۶۶
gray41 #۶۹۶۹۶۹
gray42 #۶b6b6b
gray43 #۶e6e6e
gray44 #۷۰۷۰۷۰
gray45 #۷۳۷۳۷۳
gray46 #۷۵۷۵۷۵
gray47 #۷۸۷۸۷۸
gray48 #۷a7a7a
gray49 #۷d7d7d
gray5 #۰d0d0d
gray50 #۷f7f7f
gray51 #۸۲۸۲۸۲
gray52 #۸۵۸۵۸۵
gray53 #۸۷۸۷۸۷
gray54 #۸a8a8a
gray55 #۸c8c8c
gray56 #۸f8f8f
gray57 #۹۱۹۱۹۱
gray58 #۹۴۹۴۹۴
gray59 #۹۶۹۶۹۶
gray6 #۰f0f0f
gray60 #۹۹۹۹۹۹
gray61 #۹c9c9c
gray62 #۹e9e9e
gray63 #a1a1a1
gray64 #a3a3a3
gray65 #a6a6a6
gray66 #a8a8a8
gray67 #ababab
gray68 #adadad
gray69 #b0b0b0
gray7 #۱۲۱۲۱۲
gray70 #b3b3b3
gray71 #b5b5b5
gray72 #b8b8b8
gray73 #bababa
gray74 #bdbdbd
gray75 #bfbfbf
gray76 #c2c2c2
gray77 #c4c4c4
gray78 #c7c7c7
gray79 #c9c9c9
gray8 #۱۴۱۴۱۴
gray80 #cccccc
gray81 #cfcfcf
gray82 #d1d1d1
gray83 #d4d4d4
gray84 #d6d6d6
gray85 #d9d9d9
gray86 #dbdbdb
gray87 #dedede
gray88 #e0e0e0
gray89 #e3e3e3
gray9 #۱۷۱۷۱۷
gray90 #e5e5e5
gray91 #e8e8e8
gray92 #ebebeb
gray93 #ededed
gray94 #f0f0f0
gray95 #f2f2f2
gray97 #f7f7f7
gray98 #fafafa
gray99 #fcfcfc
green1 #۰۰ff00
green2 #۰۰ee00
green3 #۰۰cd00
green4 #۰۰۸b00
GreenYellow #adff2f
honeydew1 #f0fff0
honeydew2 #e0eee0
honeydew3 #c1cdc1
honeydew4 #۸۳۸b83
HotPink #ff69b4
HotPink1 #ff6eb4
HotPink2 #ee6aa7
HotPink3 #cd6090
HotPink4 #۸b3a62
IndianRed #cd5c5c
IndianRed1 #ff6a6a
IndianRed2 #ee6363
IndianRed3 #cd5555
IndianRed4 #۸b3a3a
ivory1 #fffff0
ivory2 #eeeee0
ivory3 #cdcdc1
ivory4 #۸b8b83
khaki #f0e68c
khaki1 #fff68f
khaki2 #eee685
khaki3 #cdc673
khaki4 #۸b864e
lavender #e6e6fa
LavenderBlush1 #fff0f5
LavenderBlush2 #eee0e5
LavenderBlush3 #cdc1c5
LavenderBlush4 #۸b8386
LawnGreen #۷cfc00
LemonChiffon1 #fffacd
LemonChiffon2 #eee9bf
LemonChiffon3 #cdc9a5
LemonChiffon4 #۸b8970
light #eedd82
LightBlue #add8e6
LightBlue1 #bfefff
LightBlue2 #b2dfee
LightBlue3 #۹ac0cd
LightBlue4 #۶۸۸۳۸b
LightCoral #f08080
LightCyan1 #e0ffff
LightCyan2 #d1eeee
LightCyan3 #b4cdcd
LightCyan4 #۷a8b8b
LightGoldenrod1 #ffec8b
LightGoldenrod2 #eedc82
LightGoldenrod3 #cdbe70
LightGoldenrod4 #۸b814c
LightGoldenrodYellow #fafad2
LightGray #d3d3d3
LightPink #ffb6c1
LightPink1 #ffaeb9
LightPink2 #eea2ad
LightPink3 #cd8c95
LightPink4 #۸b5f65
LightSalmon1 #ffa07a
LightSalmon2 #ee9572
LightSalmon3 #cd8162
LightSalmon4 #۸b5742
LightSeaGreen #۲۰b2aa
LightSkyBlue #۸۷cefa
LightSkyBlue1 #b0e2ff
LightSkyBlue2 #a4d3ee
LightSkyBlue3 #۸db6cd
LightSkyBlue4 #۶۰۷b8b
LightSlateBlue #۸۴۷۰ff
LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue #b0c4de
LightSteelBlue1 #cae1ff
LightSteelBlue2 #bcd2ee
LightSteelBlue3 #a2b5cd
LightSteelBlue4 #۶e7b8b
LightYellow1 #ffffe0
LightYellow2 #eeeed1
LightYellow3 #cdcdb4
LightYellow4 #۸b8b7a
LimeGreen #۳۲cd32
linen #faf0e6
magenta #ff00ff
magenta2 #ee00ee
magenta3 #cd00cd
magenta4 #۸b008b
maroon #b03060
maroon1 #ff34b3
maroon2 #ee30a7
maroon3 #cd2990
maroon4 #۸b1c62
medium #۶۶cdaa
MediumAquamarine #۶۶cdaa
MediumBlue #۰۰۰۰cd
MediumOrchid #ba55d3
MediumOrchid1 #e066ff
MediumOrchid2 #d15fee
MediumOrchid3 #b452cd
MediumOrchid4 #۷a378b
MediumPurple #۹۳۷۰db
MediumPurple1 #ab82ff
MediumPurple2 #۹f79ee
MediumPurple3 #۸۹۶۸cd
MediumPurple4 #۵d478b
MediumSeaGreen #۳cb371
MediumSlateBlue #۷b68ee
MediumSpringGreen #۰۰fa9a
MediumTurquoise #۴۸d1cc
MediumVioletRed #c71585
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰
MintCream #f5fffa
MistyRose1 #ffe4e1
MistyRose2 #eed5d2
MistyRose3 #cdb7b5
MistyRose4 #۸b7d7b
moccasin #ffe4b5
NavajoWhite1 #ffdead
NavajoWhite2 #eecfa1
NavajoWhite3 #cdb38b
NavajoWhite4 #۸b795e
NavyBlue #۰۰۰۰۸۰
OldLace #fdf5e6
OliveDrab #۶b8e23
OliveDrab1 #c0ff3e
OliveDrab2 #b3ee3a
OliveDrab4 #۶۹۸b22
orange1 #ffa500
orange2 #ee9a00
orange3 #cd8500
orange4 #۸b5a00
OrangeRed1 #ff4500
OrangeRed2 #ee4000
OrangeRed3 #cd3700
OrangeRed4 #۸b2500
orchid #da70d6
orchid1 #ff83fa
orchid2 #ee7ae9
orchid3 #cd69c9
orchid4 #۸b4789
pale #db7093
PaleGoldenrod #eee8aa
PaleGreen #۹۸fb98
PaleGreen1 #۹aff9a
PaleGreen2 #۹۰ee90
PaleGreen3 #۷ccd7c
PaleGreen4 #۵۴۸b54
PaleTurquoise #afeeee
PaleTurquoise1 #bbffff
PaleTurquoise2 #aeeeee
PaleTurquoise3 #۹۶cdcd
PaleTurquoise4 #۶۶۸b8b
PaleVioletRed #db7093
PaleVioletRed1 #ff82ab
PaleVioletRed2 #ee799f
PaleVioletRed3 #cd6889
PaleVioletRed4 #۸b475d
PapayaWhip #ffefd5
PeachPuff1 #ffdab9
PeachPuff2 #eecbad
PeachPuff3 #cdaf95
PeachPuff4 #۸b7765
pink #ffc0cb
pink1 #ffb5c5
pink2 #eea9b8
pink3 #cd919e
pink4 #۸b636c
plum #dda0dd
plum1 #ffbbff
plum2 #eeaeee
plum3 #cd96cd
plum4 #۸b668b
PowderBlue #b0e0e6
purple #a020f0
rebeccapurple #۶۶۳۳۹۹
purple1 #۹b30ff
purple2 #۹۱۲cee
purple3 #۷d26cd
purple4 #۵۵۱a8b
red1 #ff0000
red2 #ee0000
red3 #cd0000
red4 #۸b0000
RosyBrown #bc8f8f
RosyBrown1 #ffc1c1
RosyBrown2 #eeb4b4
RosyBrown3 #cd9b9b
RosyBrown4 #۸b6969
RoyalBlue #۴۱۶۹e1
RoyalBlue1 #۴۸۷۶ff
RoyalBlue2 #۴۳۶eee
RoyalBlue3 #۳a5fcd
RoyalBlue4 #۲۷۴۰۸b
SaddleBrown #۸b4513
salmon #fa8072
salmon1 #ff8c69
salmon2 #ee8262
salmon3 #cd7054
salmon4 #۸b4c39
SandyBrown #f4a460
SeaGreen1 #۵۴ff9f
SeaGreen2 #۴eee94
SeaGreen3 #۴۳cd80
SeaGreen4 #۲e8b57
seashell1 #fff5ee
seashell2 #eee5de
seashell3 #cdc5bf
seashell4 #۸b8682
sienna #a0522d
sienna1 #ff8247
sienna2 #ee7942
sienna3 #cd6839
sienna4 #۸b4726
SkyBlue #۸۷ceeb
SkyBlue1 #۸۷ceff
SkyBlue2 #۷ec0ee
SkyBlue3 #۶ca6cd
SkyBlue4 #۴a708b
SlateBlue #۶a5acd
SlateBlue1 #۸۳۶fff
SlateBlue2 #۷a67ee
SlateBlue3 #۶۹۵۹cd
SlateBlue4 #۴۷۳c8b
SlateGray #۷۰۸۰۹۰
SlateGray1 #c6e2ff
SlateGray2 #b9d3ee
SlateGray3 #۹fb6cd
SlateGray4 #۶c7b8b
snow1 #fffafa
snow2 #eee9e9
snow3 #cdc9c9
snow4 #۸b8989
SpringGreen1 #۰۰ff7f
SpringGreen2 #۰۰ee76
SpringGreen3 #۰۰cd66
SpringGreen4 #۰۰۸b45
SteelBlue #۴۶۸۲b4
SteelBlue1 #۶۳b8ff
SteelBlue2 #۵cacee
SteelBlue3 #۴f94cd
SteelBlue4 #۳۶۶۴۸b
tan #d2b48c
tan1 #ffa54f
tan2 #ee9a49
tan3 #cd853f
tan4 #۸b5a2b
thistle #d8bfd8
thistle1 #ffe1ff
thistle2 #eed2ee
thistle3 #cdb5cd
thistle4 #۸b7b8b
tomato1 #ff6347
tomato2 #ee5c42
tomato3 #cd4f39
tomato4 #۸b3626
turquoise #۴۰e0d0
turquoise1 #۰۰f5ff
turquoise2 #۰۰e5ee
turquoise3 #۰۰c5cd
turquoise4 #۰۰۸۶۸b
violet #ee82ee
VioletRed #d02090
VioletRed1 #ff3e96
VioletRed2 #ee3a8c
VioletRed3 #cd3278
VioletRed4 #۸b2252
wheat #f5deb3
wheat1 #ffe7ba
wheat2 #eed8ae
wheat3 #cdba96
wheat4 #۸b7e66
white #ffffff
WhiteSmoke #f5f5f5
yellow1 #ffff00
yellow2 #eeee00
yellow3 #cdcd00
yellow4 #۸b8b00
YellowGreen #۹acd32

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *