رنگ شناسی: نام و کد رنگ ها

رنگ شناسی: نام و کد رنگها  / دنیای پیرامون ما از دو عنصر فرم (شکل) و رنگ تشکیل شده است. تاثیر رنگها در زندگی انسان به قدری است که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است . رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد .

 

رنگ شناسی، نام و کد رنگها

ویژگی رنگ ها :

قرمز:

سمبول گرایش های زمینی و دنیوی – عشق – خون – شهادت – پایداری – خشم – غرور – خودخواهی – خطر – جنگجویی – شورش و همرنگ سیاره مریخ ( سیاره سرخ ) است.

آبی :

نماد عرفان و روشنفکری – روح – درون – شکیبایی – فضای بیکران – فروتنی – تحمل و معنویت است .

زرد :

مظهر علم و خرد – اندیشه – آخرت – فهم و دانایی – نور و روشنی –
هوشیاری و کوشیاری – کار و حرکت –
پادشاهی و سلطنت – خورشید- مهربانی – و مهمان نوازی است .

نارنجی :

نماد جوانی وشادابی – گرما – فعالیت – بلوغ – غرور – نشاط و خود نمایی است .

سفید :

مظهر برف – روز – روشنی – تابناکی – پاکی – بهداشت – صبر – صداقت – معنویت – پرهیز کاری – حرکت – تقوا است.

سبز:

امنیت – امیدواری – رشد – جوانه زدن – تجدید حیات طبیعت – تولد و زندگی – رستاخیز – آرامش – بهار وخوش قلبی است.

بنفش :

برابر تعادل – رنگ ابهام – مرموز – ولرم – خیال انگیز – تنهایی – ترس زیاد و اسرار آمیز است .

سیاه:

نماد جهل – فنا – نا آشنایی – ابهام – تاریکی – نیستی – مرگ – سکون – نادانی – ظلمت – پیچیدگی و محبوس بودن است .

نام رنگ

رنگ

کد رنگ

AliceBlue#f0f8ff
AntiqueWhite#faebd7
AntiqueWhite1#ffefdb
AntiqueWhite2#eedfcc
AntiqueWhite3#cdc0b0
AntiqueWhite4#۸b8378
aquamarine1#۷fffd4
aquamarine2#۷۶eec6
aquamarine4#۴۵۸b74
azure1#f0ffff
azure2#e0eeee
azure3#c1cdcd
azure4#۸۳۸b8b
beige#f5f5dc
bisque1#ffe4c4
bisque2#eed5b7
bisque3#cdb79e
bisque4#۸b7d6b
black#۰۰۰۰۰۰
BlanchedAlmond#ffebcd
blue1#۰۰۰۰ff
blue2#۰۰۰۰ee
blue4#۰۰۰۰۸b
BlueViolet#۸a2be2
brown#a52a2a
brown1#ff4040
brown2#ee3b3b
brown3#cd3333
brown4#۸b2323
burlywood#deb887
burlywood1#ffd39b
burlywood2#eec591
burlywood3#cdaa7d
burlywood4#۸b7355
CadetBlue#۵f9ea0
CadetBlue1#۹۸f5ff
CadetBlue2#۸ee5ee
CadetBlue3#۷ac5cd
CadetBlue4#۵۳۸۶۸b
chartreuse1#۷fff00
chartreuse2#۷۶ee00
chartreuse3#۶۶cd00
chartreuse4#۴۵۸b00
chocolate#d2691e
chocolate1#ff7f24
chocolate2#ee7621
chocolate3#cd661d
coral#ff7f50
coral1#ff7256
coral2#ee6a50
coral3#cd5b45
coral4#۸b3e2f
CornflowerBlue#۶۴۹۵ed
cornsilk1#fff8dc
cornsilk2#eee8cd
cornsilk3#cdc8b1
cornsilk4#۸b8878
cyan1#۰۰ffff
cyan2#۰۰eeee
cyan3#۰۰cdcd
cyan4#۰۰۸b8b
DarkGoldenrod#b8860b
DarkGoldenrod1#ffb90f
DarkGoldenrod2#eead0e
DarkGoldenrod3#cd950c
DarkGoldenrod4#۸b6508
DarkGreen#۰۰۶۴۰۰
DarkKhaki#bdb76b
DarkOliveGreen#۵۵۶b2f
DarkOliveGreen1#caff70
DarkOliveGreen2#bcee68
DarkOliveGreen3#a2cd5a
DarkOliveGreen4#۶e8b3d
DarkOrange#ff8c00
DarkOrange1#ff7f00
DarkOrange2#ee7600
DarkOrange3#cd6600
DarkOrange4#۸b4500
DarkOrchid#۹۹۳۲cc
DarkOrchid1#bf3eff
DarkOrchid2#b23aee
DarkOrchid3#۹a32cd
DarkOrchid4#۶۸۲۲۸b
DarkSalmon#e9967a
DarkSeaGreen#۸fbc8f
DarkSeaGreen1#c1ffc1
DarkSeaGreen2#b4eeb4
DarkSeaGreen3#۹bcd9b
DarkSeaGreen4#۶۹۸b69
DarkSlateBlue#۴۸۳d8b
DarkSlateGray#۲f4f4f
DarkSlateGray1#۹۷ffff
DarkSlateGray2#۸deeee
DarkSlateGray3#۷۹cdcd
DarkSlateGray4#۵۲۸b8b
DarkTurquoise#۰۰ced1
DarkViolet#۹۴۰۰d3
DeepPink1#ff1493
DeepPink2#ee1289
DeepPink3#cd1076
DeepPink4#۸b0a50
DeepSkyBlue1#۰۰bfff
DeepSkyBlue2#۰۰b2ee
DeepSkyBlue3#۰۰۹acd
DeepSkyBlue4#۰۰۶۸۸b
DimGray#۶۹۶۹۶۹
DodgerBlue1#۱e90ff
DodgerBlue2#۱c86ee
DodgerBlue3#۱۸۷۴cd
DodgerBlue4#۱۰۴e8b
firebrick#b22222
firebrick1#ff3030
firebrick2#ee2c2c
firebrick3#cd2626
firebrick4#۸b1a1a
FloralWhite#fffaf0
ForestGreen#۲۲۸b22
gainsboro#dcdcdc
GhostWhite#f8f8ff
gold1#ffd700
gold2#eec900
gold3#cdad00
gold4#۸b7500
goldenrod#daa520
goldenrod1#ffc125
goldenrod2#eeb422
goldenrod3#cd9b1d
goldenrod4#۸b6914
gray#bebebe
gray1#۰۳۰۳۰۳
gray10#۱a1a1a
gray11#۱c1c1c
gray12#۱f1f1f
gray13#۲۱۲۱۲۱
gray14#۲۴۲۴۲۴
gray15#۲۶۲۶۲۶
gray16#۲۹۲۹۲۹
gray17#۲b2b2b
gray18#۲e2e2e
gray19#۳۰۳۰۳۰
gray2#۰۵۰۵۰۵
gray20#۳۳۳۳۳۳
gray21#۳۶۳۶۳۶
gray22#۳۸۳۸۳۸
gray23#۳b3b3b
gray24#۳d3d3d
gray25#۴۰۴۰۴۰
gray26#۴۲۴۲۴۲
gray27#۴۵۴۵۴۵
gray28#۴۷۴۷۴۷
gray29#۴a4a4a
gray3#۰۸۰۸۰۸
gray30#۴d4d4d
gray31#۴f4f4f
gray32#۵۲۵۲۵۲
gray33#۵۴۵۴۵۴
gray34#۵۷۵۷۵۷
gray35#۵۹۵۹۵۹
gray36#۵c5c5c
gray37#۵e5e5e
gray38#۶۱۶۱۶۱
gray39#۶۳۶۳۶۳
gray4#۰a0a0a
gray40#۶۶۶۶۶۶
gray41#۶۹۶۹۶۹
gray42#۶b6b6b
gray43#۶e6e6e
gray44#۷۰۷۰۷۰
gray45#۷۳۷۳۷۳
gray46#۷۵۷۵۷۵
gray47#۷۸۷۸۷۸
gray48#۷a7a7a
gray49#۷d7d7d
gray5#۰d0d0d
gray50#۷f7f7f
gray51#۸۲۸۲۸۲
gray52#۸۵۸۵۸۵
gray53#۸۷۸۷۸۷
gray54#۸a8a8a
gray55#۸c8c8c
gray56#۸f8f8f
gray57#۹۱۹۱۹۱
gray58#۹۴۹۴۹۴
gray59#۹۶۹۶۹۶
gray6#۰f0f0f
gray60#۹۹۹۹۹۹
gray61#۹c9c9c
gray62#۹e9e9e
gray63#a1a1a1
gray64#a3a3a3
gray65#a6a6a6
gray66#a8a8a8
gray67#ababab
gray68#adadad
gray69#b0b0b0
gray7#۱۲۱۲۱۲
gray70#b3b3b3
gray71#b5b5b5
gray72#b8b8b8
gray73#bababa
gray74#bdbdbd
gray75#bfbfbf
gray76#c2c2c2
gray77#c4c4c4
gray78#c7c7c7
gray79#c9c9c9
gray8#۱۴۱۴۱۴
gray80#cccccc
gray81#cfcfcf
gray82#d1d1d1
gray83#d4d4d4
gray84#d6d6d6
gray85#d9d9d9
gray86#dbdbdb
gray87#dedede
gray88#e0e0e0
gray89#e3e3e3
gray9#۱۷۱۷۱۷
gray90#e5e5e5
gray91#e8e8e8
gray92#ebebeb
gray93#ededed
gray94#f0f0f0
gray95#f2f2f2
gray97#f7f7f7
gray98#fafafa
gray99#fcfcfc
green1#۰۰ff00
green2#۰۰ee00
green3#۰۰cd00
green4#۰۰۸b00
GreenYellow#adff2f
honeydew1#f0fff0
honeydew2#e0eee0
honeydew3#c1cdc1
honeydew4#۸۳۸b83
HotPink#ff69b4
HotPink1#ff6eb4
HotPink2#ee6aa7
HotPink3#cd6090
HotPink4#۸b3a62
IndianRed#cd5c5c
IndianRed1#ff6a6a
IndianRed2#ee6363
IndianRed3#cd5555
IndianRed4#۸b3a3a
ivory1#fffff0
ivory2#eeeee0
ivory3#cdcdc1
ivory4#۸b8b83
khaki#f0e68c
khaki1#fff68f
khaki2#eee685
khaki3#cdc673
khaki4#۸b864e
lavender#e6e6fa
LavenderBlush1#fff0f5
LavenderBlush2#eee0e5
LavenderBlush3#cdc1c5
LavenderBlush4#۸b8386
LawnGreen#۷cfc00
LemonChiffon1#fffacd
LemonChiffon2#eee9bf
LemonChiffon3#cdc9a5
LemonChiffon4#۸b8970
light#eedd82
LightBlue#add8e6
LightBlue1#bfefff
LightBlue2#b2dfee
LightBlue3#۹ac0cd
LightBlue4#۶۸۸۳۸b
LightCoral#f08080
LightCyan1#e0ffff
LightCyan2#d1eeee
LightCyan3#b4cdcd
LightCyan4#۷a8b8b
LightGoldenrod1#ffec8b
LightGoldenrod2#eedc82
LightGoldenrod3#cdbe70
LightGoldenrod4#۸b814c
LightGoldenrodYellow#fafad2
LightGray#d3d3d3
LightPink#ffb6c1
LightPink1#ffaeb9
LightPink2#eea2ad
LightPink3#cd8c95
LightPink4#۸b5f65
LightSalmon1#ffa07a
LightSalmon2#ee9572
LightSalmon3#cd8162
LightSalmon4#۸b5742
LightSeaGreen#۲۰b2aa
LightSkyBlue#۸۷cefa
LightSkyBlue1#b0e2ff
LightSkyBlue2#a4d3ee
LightSkyBlue3#۸db6cd
LightSkyBlue4#۶۰۷b8b
LightSlateBlue#۸۴۷۰ff
LightSlateGray#۷۷۸۸۹۹
LightSteelBlue#b0c4de
LightSteelBlue1#cae1ff
LightSteelBlue2#bcd2ee
LightSteelBlue3#a2b5cd
LightSteelBlue4#۶e7b8b
LightYellow1#ffffe0
LightYellow2#eeeed1
LightYellow3#cdcdb4
LightYellow4#۸b8b7a
LimeGreen#۳۲cd32
linen#faf0e6
magenta#ff00ff
magenta2#ee00ee
magenta3#cd00cd
magenta4#۸b008b
maroon#b03060
maroon1#ff34b3
maroon2#ee30a7
maroon3#cd2990
maroon4#۸b1c62
medium#۶۶cdaa
MediumAquamarine#۶۶cdaa
MediumBlue#۰۰۰۰cd
MediumOrchid#ba55d3
MediumOrchid1#e066ff
MediumOrchid2#d15fee
MediumOrchid3#b452cd
MediumOrchid4#۷a378b
MediumPurple#۹۳۷۰db
MediumPurple1#ab82ff
MediumPurple2#۹f79ee
MediumPurple3#۸۹۶۸cd
MediumPurple4#۵d478b
MediumSeaGreen#۳cb371
MediumSlateBlue#۷b68ee
MediumSpringGreen#۰۰fa9a
MediumTurquoise#۴۸d1cc
MediumVioletRed#c71585
MidnightBlue#۱۹۱۹۷۰
MintCream#f5fffa
MistyRose1#ffe4e1
MistyRose2#eed5d2
MistyRose3#cdb7b5
MistyRose4#۸b7d7b
moccasin#ffe4b5
NavajoWhite1#ffdead
NavajoWhite2#eecfa1
NavajoWhite3#cdb38b
NavajoWhite4#۸b795e
NavyBlue#۰۰۰۰۸۰
OldLace#fdf5e6
OliveDrab#۶b8e23
OliveDrab1#c0ff3e
OliveDrab2#b3ee3a
OliveDrab4#۶۹۸b22
orange1#ffa500
orange2#ee9a00
orange3#cd8500
orange4#۸b5a00
OrangeRed1#ff4500
OrangeRed2#ee4000
OrangeRed3#cd3700
OrangeRed4#۸b2500
orchid#da70d6
orchid1#ff83fa
orchid2#ee7ae9
orchid3#cd69c9
orchid4#۸b4789
pale#db7093
PaleGoldenrod#eee8aa
PaleGreen#۹۸fb98
PaleGreen1#۹aff9a
PaleGreen2#۹۰ee90
PaleGreen3#۷ccd7c
PaleGreen4#۵۴۸b54
PaleTurquoise#afeeee
PaleTurquoise1#bbffff
PaleTurquoise2#aeeeee
PaleTurquoise3#۹۶cdcd
PaleTurquoise4#۶۶۸b8b
PaleVioletRed#db7093
PaleVioletRed1#ff82ab
PaleVioletRed2#ee799f
PaleVioletRed3#cd6889
PaleVioletRed4#۸b475d
PapayaWhip#ffefd5
PeachPuff1#ffdab9
PeachPuff2#eecbad
PeachPuff3#cdaf95
PeachPuff4#۸b7765
pink#ffc0cb
pink1#ffb5c5
pink2#eea9b8
pink3#cd919e
pink4#۸b636c
plum#dda0dd
plum1#ffbbff
plum2#eeaeee
plum3#cd96cd
plum4#۸b668b
PowderBlue#b0e0e6
purple#a020f0
rebeccapurple#۶۶۳۳۹۹
purple1#۹b30ff
purple2#۹۱۲cee
purple3#۷d26cd
purple4#۵۵۱a8b
red1#ff0000
red2#ee0000
red3#cd0000
red4#۸b0000
RosyBrown#bc8f8f
RosyBrown1#ffc1c1
RosyBrown2#eeb4b4
RosyBrown3#cd9b9b
RosyBrown4#۸b6969
RoyalBlue#۴۱۶۹e1
RoyalBlue1#۴۸۷۶ff
RoyalBlue2#۴۳۶eee
RoyalBlue3#۳a5fcd
RoyalBlue4#۲۷۴۰۸b
SaddleBrown#۸b4513
salmon#fa8072
salmon1#ff8c69
salmon2#ee8262
salmon3#cd7054
salmon4#۸b4c39
SandyBrown#f4a460
SeaGreen1#۵۴ff9f
SeaGreen2#۴eee94
SeaGreen3#۴۳cd80
SeaGreen4#۲e8b57
seashell1#fff5ee
seashell2#eee5de
seashell3#cdc5bf
seashell4#۸b8682
sienna#a0522d
sienna1#ff8247
sienna2#ee7942
sienna3#cd6839
sienna4#۸b4726
SkyBlue#۸۷ceeb
SkyBlue1#۸۷ceff
SkyBlue2#۷ec0ee
SkyBlue3#۶ca6cd
SkyBlue4#۴a708b
SlateBlue#۶a5acd
SlateBlue1#۸۳۶fff
SlateBlue2#۷a67ee
SlateBlue3#۶۹۵۹cd
SlateBlue4#۴۷۳c8b
SlateGray#۷۰۸۰۹۰
SlateGray1#c6e2ff
SlateGray2#b9d3ee
SlateGray3#۹fb6cd
SlateGray4#۶c7b8b
snow1#fffafa
snow2#eee9e9
snow3#cdc9c9
snow4#۸b8989
SpringGreen1#۰۰ff7f
SpringGreen2#۰۰ee76
SpringGreen3#۰۰cd66
SpringGreen4#۰۰۸b45
SteelBlue#۴۶۸۲b4
SteelBlue1#۶۳b8ff
SteelBlue2#۵cacee
SteelBlue3#۴f94cd
SteelBlue4#۳۶۶۴۸b
tan#d2b48c
tan1#ffa54f
tan2#ee9a49
tan3#cd853f
tan4#۸b5a2b
thistle#d8bfd8
thistle1#ffe1ff
thistle2#eed2ee
thistle3#cdb5cd
thistle4#۸b7b8b
tomato1#ff6347
tomato2#ee5c42
tomato3#cd4f39
tomato4#۸b3626
turquoise#۴۰e0d0
turquoise1#۰۰f5ff
turquoise2#۰۰e5ee
turquoise3#۰۰c5cd
turquoise4#۰۰۸۶۸b
violet#ee82ee
VioletRed#d02090
VioletRed1#ff3e96
VioletRed2#ee3a8c
VioletRed3#cd3278
VioletRed4#۸b2252
wheat#f5deb3
wheat1#ffe7ba
wheat2#eed8ae
wheat3#cdba96
wheat4#۸b7e66
white#ffffff
WhiteSmoke#f5f5f5
yellow1#ffff00
yellow2#eeee00
yellow3#cdcd00
yellow4#۸b8b00
YellowGreen#۹acd32

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud