نژادهای فرازمینی ۲

‍ ‍ گونه_هفتم 

“telos”

لموریا و آتلانتیس

لموریا و آتلانتیسطبق آخرین نسخه از دانش نامه : نژاد شناسان فرازمینی که توسط ۱۳ محقق باستان شناس و اخترزیست شناس در کالیفرنیا به چاپ می‌رسد این نژاد از بازماندگان فاجعه ی غرق شدن آتلانتیس و لموریا هستند ..

نام آنها از کلمه یونانی باستان “telos” به معنی “پایان” یا “هدف” است.

از طریق توانایی های مغز بسیار پیشرفته شان ، جامعه پیشرفته خود را با تعدادی دیگر از تمدن های فرامنطقه ای مانند Pleiadians و Arcturians در تماس نگه داشته اند..

اولین فردی که Telosians را توصیف کرد Admiral Richard Byrd بود. در خاطرات خود که پس از مرگ او منتشر شد،

دریاسالار برید به عنوان یکی از افرادی که حال نیز از ارتباط با آنان سخن می‌گوید در کتاب مشهور و پرفروش چاپ شده اش از قول آنان می‌گوید :

“می بینید، ما هرگز در جنگ های نژادی آسمان دخالت نکرده ایم ، و شما نیز بیاموزید که قدرت خاصی از آن انسان نیست ، حتی با انرژی های خاصی که جهت تخریب تهیه میکنید..
“فرستادگان ما پیام هایی را در اختیار قدرت های جهان قرار داده اند، اما هنوز نادیده گرفته شده اند.  فرهنگ و علم ما هزاران سال پیش فراتر از حال حاضر ِ نژاد شما بوده است. “گونه_هشتم 


ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ DWARFS :ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﯽ ﺁﺭﯾﺰﻭﻧﺎ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻧﯿﻮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ . ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﻮﻓﻮﻫﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ تفاﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﮔﺮﯼ GREY ﻭ ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺗﺮﯼ ‏(ﺭﻗﯿﻖ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺩﯼ ‏) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻏﯿﺐ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ .


ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻟﻒ ELF ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺪﯼ ﺑﯿﻦ ۱۲۰_۱۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ .


ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ .


منبع : دانش نامه نژاد‌های بیگانگان _ چاپ سال ۲۰۱۰ کالیفرنیا‍ ‍گونه_نهم 

دﺭﺍﮐﻮ : Draco

یک ژنرال ارتش رومانی روبرویی با یک موجود بیگانه از نوع خزنده را توصیف نمود.

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ :


ﻣﻮﺗﻤﻦ – Mothmen
ﺳﯿﺎﮐﺎﺭﺯ Ciakars
ﭘﺘﺮﻭﺋﯿﺪ Pteroids
ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺮﻧﺪﻩ Birdmen
ﻭ ﺩﺭﺍﮐﻮﯼ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ Winged Draco

ﻧﺎﻡ ﺳﯿﺎﺭﻩ : ﺁﻟﻔﺎ ﺩﺭﺍﮐﻮﻧﯿﺰ Alpha Draconis

ﺷﺨﺼﯿﺖ :


ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭﺍﮐﻮ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯼ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺭﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ؛ﺩﺭﺍﮐﻮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﯼ :


ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﺭﺍﮐﻮﻫﺎ ۷ ﺗﺎ ۱۲ ﻓﻮﺕ ﻗﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .


ﺩﺭﺍﮐﻮﻫﺎ ﺑﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .


ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﮐﺌﻮﭘﺘﺮﯾﺲ .


ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﮐﻮﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‏(کتاب مشهور ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺗﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺟﺎﻥ ﮐﯿﻞ ‏) .


ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺩﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﺸﺎﻥ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺍﺳﺖ :


۱ – ﺍﯾﻦ ﺭﺩﺍﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ پنهان ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .


۲ – ﺍﯾﻦ ﺭﺩﺍ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﻞ ﺭﺩﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺍﺳﺖ .


ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺭﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .


ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


ﺑﺪﻥ ﺩﺭﺍﮐﻮﻫﺎ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺰﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺳﺖ .


ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﻝ ﻭ ﺷﺎﺥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺎﮎ ﭘﻮﯾﻨﺖ Mountak Point – ﻻﻧﮓ ﺁﯾﻠﻨﺪ Long Island – ﻭﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ West Virginia ﺩﻟﭽﻪ Dolce ﻭ ﻧﯿﻮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ New Mexico ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ :


ﺩﺭ ﭼﯿﻦ – ﮊﺍﭘﻦ – ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ – ﻣﺼﺮ – ﭘﺮﻭ ﻭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .


( ﮔﺎﺭﻭﺩﺍ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ‏) .


ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .


ﺍﯾﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻮﻧﺎﮐﯽ ﻭ ﺁﻧﺎﮐﯿﻢ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻮﻧﺎﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.


ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ :

۱ – ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯿﻬﺎﯼ ﻣﻮﺗﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﻥ . ﺍﯼ . ﮐﯿﻞ
Mothmen Prophecies by John.A. Keel
2 – The Nevada Aerial Research Journal for summer 1989گونه_دهم 
۱ – کامیلیون Chameleon:همانطور که از نامشان مشخص است گونه ای از خزندگان (سوریان Saurian) هستند که قابلیت تغییر شکل به انسان را دارند.


منظور از خزندگان همان نژاد بزرگی است که به سبب شباهتهایشان با موجودات خزنده به این نام خوانده می شوند.


کامیلیون ها قدرت تغییر سرعت ملکولهای بدن خود را دارند و به این ترتیب قادر هستند فرم خود را ظرف مدت کوتاهی عوض کنند و به نظر شبیه انسانها بیایند.

گزارشاتی مبنی بر حضور آنها از شبکه‌های زیر زمینی منتشر شده است. مکان آنها در ایالت نیو مکزیکو- یوتا – نوادا- کالیفرنیا و واشنگتن و با هدف تولید نژادی جدید از لقاح با انسانها می‌باشد.


نژاد جدید تولید شده به طرز شگفت‌آوری خود را شبیه انسانها جلوه می دهند در حالیکه همچنان قدرت و خواص خزندگان را حفظ می کنند.


معمولا چشمان آبی و پوست بسیار کم مو دارند.


برخی از نژاد شناسان معتقدند که کامیلیونها از لنز به منظور پنهان کردن فرم عمودی مردمک خود استفاده می کنند.

 


گونه_یازدهم خاکستری ها

مجسمه بیگانه نژاد خاکستری در موزه انگلستان

نژاد خاکستریخاکستری ها ” شناخته شده ترین نژاد بیگانگان هستند که تحت عنوان “Zeta Reticulums” هم شناسایی می شوند.


با توجه به توصیفات، آن ها ۳ تا ۵ فوت قد، سر پیازی و چشمان بیش از اندازه درشت سیاه دارند. اگرچه خاکستری ها دهان دارند اما به ندرت صحبت می کنند. و بیشتر تعاملات ارتباطی شان بر اساس تله پاتی صورت می گیرد. حتی در هیروگلیف های بسیار بسیار قدیمی و دست نوشته ها و متون باستانی به وضوح آنها را بی نیاز به اندام جنسی و جهت تولید و خلق دی ان ای جدید ، با قدرت تله پاتی نشان داده اند ..
.
خاکستری های توسط مافوقشان خاکستری های قد بلند کنترل می شوند. این نژاد به طور ژنتیکی گونه ای طراحی شده اند که عاری از احساسات باشند.. ۹ سال قبل بر اساس مستندات ویژه و سری ۱۲۸ دانشمند و محقق برجسته ی هوش فرازمینی در دانمارک به نوعی از ساختار “دی ان ای” به وصوح کشف شد که آن ها مسئول ساخت نژاد انسان های خاکستری هیبریدی هستند.. 
.
اپا نژاد دیگری از انها “خاکستری های قد بلند” ۷ تا ۸ فوت قد ، بی مو و بسیار رنگ پریده هستند.. این نژاد کارشناسانی هستند که بیشترین ملاقات ها و تعملات بین نیروهای انسانی و بیگانگان را ایجاد می کنند.. خاکستری های قد بلند با گرفتن نقش رهبری خاکستری های قد کوتاه نقش تعامل با بشریت را بر عهده گرفته اند.
.
از قابلیت های این نژاد می توان به کنترل ذهن و توافق دیپلماتیک با دولت سایه نام برد. منابع ادعا کرده اند این نژاد از یک سیستم ستاره در صورت فلکی شکارچی نشات گرفته اند. و در اکثر نمادهای بسیار قدیمی و عجیب فراماسون ها در ارتباط بی نظیر مرموزشان با نیروهای بالا ، شکل ها و نشانه های متعددی از خاکستری های قد بلند به چشم میخورد !! که انسان را بیش از پیش به حیرت وا میدارد .گونه_دوازدهم دروپا ها Dropas :


نژادی متفاوت هستند با قد متوسط ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر . . ۱۰ هزار سال قبل از تولد عیسی مسیح ، بر زمین سقوط کردند .


قبایل آنها تا به امروز در مرزهای تبت زندگی می کنند.. بین سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ بود که جستجو در مورد این تمدن در کوههای “باران کایا اولا” در مرز بین چین و تبت آغاز شد.


باستانشناسان برجسته ی دوران از جمله Chi Pu Tei در این تحقیق شرکت داشتند.


در ابتدا یک سری عظیم از غارهای دست ساز که به هم راه داشتند در زیر زمین کشف شد. دیوار غارها کاملا صیقلی و براق بودند که احتمال کنده شدن آنها با ابزار ابتدایی را از بین می برد.


کشف بعدی قبرستانی بود حاوی اسکلتهای عجیب.


طول اسکلتها به ۴ فوت می رسید (۱۴۰ سانتی متر) و اندازه جمجمه ها بسیار بزرگتر از حد طبیعی بود.


با توجه به یافتن نقاشی های هوشمند بر دیوار غارهای مجاور احتمال اینکه این اسکلتها متعلق به جانداری زمینی باشد کاملا رد شد.


نقاشی ها حاوی تصاویری از خورشید-ماه-زمین و ستارگان بودند.. چیز دیگری که از این تمدن به دست آمد تعدادی دیسک اطلاعاتی بود که تا به امروز کسی از بزرگترین دانشمندان قادر به خواندنشان نشده.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *